Về chúng tôi

GIỚI THIỆU

Giám đốc điều hành

Ông Yin Yan Bin | Người sáng lập tập đoàn, chủ tịch công ty và giám đốc điều hành

Ông Yin được bổ nhiệm làm Giám đốc vào ngày 25 tháng 4 năm 2018. 

Ông Zhuang Zhao hui | Giám đốc điều hành

Được bổ nhiệm làm Giám đốc vào ngày 25 tháng 4 năm 2018.

Ông Chen Zhao Hui | Giám đốc điều hành

Được bổ nhiệm làm Giám đốc vào ngày 25 tháng 4 năm 2018 và được chuyển sang Giám đốc điều hành vào ngày 14 tháng 12 năm 2018.

Ông Chu Chun Nian | Giám đốc điều hành

Được bổ nhiệm làm Giám đốc vào ngày 25 tháng 4 năm 2018 và được chuyển sang Giám đốc điều hành vào ngày 14 tháng 12 năm 2018.

Ông Chen Hua | Giám đốc điều hành

Được bổ nhiệm làm Giám đốc vào ngày 25 tháng 4 năm 2018 và được chuyển sang Giám đốc điều hành vào ngày 14 tháng 12 năm 2018.

Ông Diao Cheng | Giám đốc điều hành

được bổ nhiệm làm tổng giám Đốc điều hành vào ngày 26 tháng 5 năm 2021  ,Ông Diao được bổ nhiệm làm phó chủ tịch điều hành của Tập đoàn vào ngày 31 tháng 7 năm 2018.

Giám đốc độc lập không điều hành

Ông Sun Hong Bin | Giám đốc độc lập không điều 

Được bổ nhiệm làm giám đốc độc lập không điều hành vào năm 2019.

Ông Wang Guang Ji | Giám đốc độc lập không điều 

Được bổ nhiệm làm giám đốc độc lập không điều hành vào năm 2019.

B à Zheng Qing | Giám đốc độc lập không điều 

Được bổ nhiệm làm giám đốc độc lập không điều hành vào năm 2019.

Quản lý cấp cao

ÔngWalter Wu | Giám đốc tài chính và thư ký công ty

Được bổ nhiệm làm Giám đốc Tài chính và Thư ký Công ty của chúng tôi vào ngày 14 tháng 12 năm 2018.

Bà Jiang được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Tài chính của Tập đoàn vào ngày 31 tháng 7 năm 2018.

Bản quyền © 2022 GHW quốc tế Tất cả các quyền | 苏 ICP 备 05031427 -1